یاداشت های روزانه یک تریدر موفق(منعطف باقی ماندن)

یاداشت های روزانه یک تریدر موفق(ضرر کردن را دوست بداریم!!)

یاداشت های روزانه یک تریدر موفق(اهداف واقعگرایانه)

مواردی که باید جهت استخراج ارزهای دیجیتال و انتخاب سخت افزار مناسب در نظر گرفت:

مقدمه ای جهت آشنایی و نحوه استخراج ارزهای دیجیتال (ماین)